close
تبلیغات در اینترنت
کتابخانه مجازی جهان نوین

کتابخانه مجازی جهان نوین
مرجع کتابهای الکترونیکی بانشروترویج کتب دیجیتال به حفظ درختان ومحیط زیست کمک کنیم.

دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

سه شنبه 24 بهمن 1396

دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

قیمت:80000ریال

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی، انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس) در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 3
الف- بیان مساله 3
ب- ضرورت و اهمیت موضوع 5
ج- پیشینه تحقیق 6
د- اهداف تحقیق 6
هـ- پرسشها 6
و- فرضیه 7
ز- اهداف کاربردی 7
ی- روش تحقیق 8
فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس 9
مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی 10
گفتار نخست: مفاهیم 10
الف: واژه شناسی 11
۱- اختلاس 11
۲- مختلس 15
۳- تصاحب 16
۴- مامور دولتی 20
ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه ۲۲
۱- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز 22
اول: از جهت سمت مرتکب۲۲
دوم: از جهت موضوع جرم۲۳
سوم: از جهت نفع و ضرر۲۳
چهارم: از جهت رکن معنوی۲۴
۲- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت 26
اول: از جهت رکن مادی ۲۶
دوم: از جهت رکن معنوی۲۶
گفتار دوم: تحولات تاریخی 28
الف: در دوران پیش از اسلام 28
ب: در دوران اسلام 30
ج : در دوران معاصر 32
مبحث دوم: ارکان مجرمانه 33
گفتار نخست: رکن قانونی 33
الف) حقوق ایران 34
۱- جرم اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي 34
۲- جرم اختلاس در قوانين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي 38
ب) حقوق عراق ۴۱
گفتار دوم: رکن مادی 42
الف) رفتار مرتکب 43
ب) سمت مرتکب 44
ج) موضوع جرم 47
۱- اموال منقول 48
۲- اموال غیر منقول 50
د) سپردن 55
و) نتیجه مجرمانه 58
ی: شروع به اجرا 60
گفتار سوم: رکن روانی 68
الف) سوء نیت عام 70
ب) سوء نیت خاص 72
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس 73
مبحث نخست: انواع مجازات ها 74
گفتار نخست : مجازات های اصلی 75
الف)حبس 78
ب) جزای نقدی 80
ج) انفصال 81
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی 82
گفتار سوم : مجازات های تبعی 84
مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس 87
گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس 87
گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس 89
مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات 92
گفتار نخست: مبلغ اختلاس 92
گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص 93
گفتار سوم: سمت مرتکب 95
مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی 96
گفتار نخست: تعلیق مجازات 96
گفتار دوم: تخفیف مجازات 103
گفتار سوم: تعویق صدور حکم 110
گفتار چهارم: آزادی مشروط 111
نتیجه گیری 114
پیشنهادات 116
منابع 118
الف: کتاب ها 118
ب: مقالات 121

 


فصل بیست و نهم فیزیک دانشگاهی- القای الکترو مغناطیسی

دوشنبه 23 بهمن 1396

 فصل بیست و نهم فیزیک دانشگاهی- القای الکترو مغناطیسی

فصل بیست و نهم فیزیک دانشگاهی- القای الکترو مغناطیسی

نویسنده: راجر فریدمن-هیو یانگ

فصل بیست و نهم فیزیک دانشگاهی- القای الکترو مغناطیسی- ویرایش جهاردهم
تقریبا قلب هر دستگاه مدرن و یا ماشین از یک کامپیوتر و ماشین لباسشویی گرقته تا یک دلر برقی مدارهای الکتریکی در آن است. ما در فصل 25یاد گرفتیم که برای عبور جریان در مدار جریان یک نیروی محرک الکتریکی (emf) مورد نیاز است ؛ در فصل های 25 و 26 تقریبا همیشه منبع emf ما باتری بود. اما برای اکثر دستگاه های حانگی و ضنعتی که شما به یک پریز وصل میکنید، منبع emf دیگر باتری نیست بلکه یک ایستگاه تولید برق است. در این ایستگاه تولید، انرژی الکتریکی بوسیله تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی در نیروگاه برق آبی، انرژی شیمیایی در زغال سنگ، گاز-، یا سوخت فسیلیو گیاهیو یا انرژی هسته ای در نیروگاه هسته ای به دست می آید. اما چگونه این تبدیل انرژی انجام شده است؟
پاسخ پدیده ای معروف به القای الکترومغناطیسی است: اگر شار مغناطیسی درون یک مدار تغییرنماید ، یک emf و جریان در مدار القاء می گردد. در ایستگاه تولید نیرو ، آهن ربا ها و پیچک ها نسبت به هم حرکت کرده و با تولید تغییر شار مغناطیسی در سیم پیچ و ودر نتیجه در آنها emf القاء می گردد.
اصل محوری القای الکترومغناطیسی قانون فارادی است. این قانون القای emf را به تغییر شار مغناطیسی در هر سیم پیچ از جمله مدار بسته متناظر.می سازد. ما همچنین در مورد قانون لنز بحث خواهیم کرد که به ما در پیش بینی جهت القاء emf و جریان ها کمک می کند. این اصول به ما اجازه خواهد داد که اصول دستگاه های تبدیل انرژی الکتریکی مانند موتور و ژنراتور و ترانسفورماتور را درک کنیم.
القای الکترومغناطیسی به ما می گوید که یک میدان مغناطیسی متغیر با زمان می تواند مانند یک منبع میدان الکتریکی عمل کند. ما همچنین خواهیم دید که چگونه میدان الکتریکی متغیربا زمان می تواند مانند یک منبع میدان مغناطیسی عمل کند. این نتایج قابل توجه بخشی از مجموعه های شسته و رفته از فرمول به نام معادلات ماکسول اند، که رفتار میدانهای الکتریکی و مغناطیسی به طور کلی توصیف می کنند. را تشکیل می دهند. معادلات ماکسول راه را به سوی درک درستی از امواج الکترومغناطیسی، موضوع فصل 32. هموار میکنند.
اهداف آموزشی این فصل
29.1 شواهد تجربی مبنی بر اینکه تغییر میدان مغناطیسی باعث القای emf می گردد.
29.2 چگونه قانون فارادی القای emf در یک سیم پیچ را به تغییرات شار مغناطیسی درون سیم پیچ متناظر می سازد.
29.3 چگونه جهت emf القائی را تعیین می کنند.
29.4 نحوه محاسبه emf القاء شده دریک رسانا در حال حرکت درون میدان مغناطیسی القائی.
29.5 چگونه تغییر شار مغناطیسی تولید میدان الکتریکی گردشی می کند.
29.6 چگونه جریان های گردابی در یک فلز که در حال حرکت در یک میدان مغناطیسی است بوجود می آیند.
29.7 چهار معادلات بنیادی که به طور کامل الکتریسیته و مغناطیس را توصیف می کنند.
29.8 خواص قابل توجه الکتریکی و مغناطیسی ابر رسانا ها.

حق تکثیر: این فصل از کتاب توسط ارسال کننده از متن انگلیسی ترجمه شده است و استفاده از آن برای کلیه دانشپژوهان رایگان است

، ویکی کتابناک                              دانلود

گزارش کار در مهد کودک

دوشنبه 23 بهمن 1396

گزارش کار در مهد کودک

این گزارش در 40 صفحه و با فرمت word تهیه شده است
قسمتی از متن :  
 مهد کودکي که من در آنجا مشغول به کارآموزي بودم با مساحت تقريبا 230 متر و حياط 40 و سالن بازي 30، کلاسها آمادگي 1 15 و آمادگي 2، 15، و کلاس 3-4ساله 15 و دفتر مدير 15 وسالن تلويزيون 30 مي باشد که در گروه 3-4 ساله داراي 20 کودک که براي اين کلاس بسيار زياد مي باشد. اين گروه سني طوري هستند که هر کدام در حال جنب و جوش و تحرک مي باشد و فضا بسيار کوچک است و از وسايل کمک آموزشي و کتاب کمکي علاوه بر کتابهاي آموزشي خودشان استفاده نمي شد- کاردستي بسيار محدود مي باشد- وسايل بازي براي کودکان هم نداشتند در گروه 4-5 ساله آمادگي 1 داراي 19 کودک که کلاس بسيار کوچک طوري که ** هم جاي براي رفت و آمد بين بچه ها نداشت. مدير امکانات آموزشي بريا مربيان قرار نمي داد مثل وسايل کمک آموزشي- کتاب کار مربي- و حتي آن ها کتاب به اين مهمي يعني زبان آموزي در اختيار کودکان قرار ندادند که خزانه لغات کودکان کمي وسيعتر شود. هيچگونه وسايلي براي خلاقيت و شکوفايي کودکان مثل پازل، جورچين، و... وجود نداشت تا کمي کودکان را به فکر وادارند. در گروه 6سال آمدگي 2 با 13 کودک که به نظر من همه آن ها جاي خيلي کمي داشتند و مثل دو گروه قبلي هيچگونه امکانات کمک آموزشي نداشتند وسيله بازي به غير از لگو و خمير هيچ چيز ديگري نداشتند.

 

دانلود - 3000 تومان

كارآموزي كارداني رشته كامپيوتر

دوشنبه 23 بهمن 1396

كارآموزي كارداني رشته كامپيوتر 

در این کارآموزی که مربوط به رشته کامپیوتر میباشد,کارهای مونتاژ کامپیوتر,آموزش نصب دوربین های مدار بسته,آموزش شبکه,آموزش ICDL و طراحی صفحات وب 
دانلود - 2000 تومان

پاورپوینت فرهنگ سازماني و بستر تحول در مدیریت تحول

دوشنبه 23 بهمن 1396

پاورپوینت فرهنگ سازماني و بستر تحول در مدیریت تحول

این پاورپوینت در مورد فرهنگ سازماني و بستر تحول در مدیریت تحول در 40 اسلاید می باشد.

اين فرهنگ زماني شكل مي گيرد كه تاكيد استراتژيك سازمان بر محيط بيروني است.
اين نوع سازمان بايد به نيازهاي محيطي پاسخ شتابنده بدهد، ساختار خود را تندگونه تعديل كند و الزامهاي نوين را به آساني بكار گيرد.
اين فرهنگ تاكيد اساسي خود را بر روي يك ديد مشترك نسبت به هدفهاي سازمان استوار سازد.
تكيه اصلي بر سمت گيري استراتژيك سازمان،آينده نگري و دستيابي به هدفهاي آرماني دور دست است.
دانلود - 5000 تومان

تحقیق سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی

دوشنبه 23 بهمن 1396
این تحقیق در مورد سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی در 70 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی،تولید به موقع،تولید به هنگام،JUST IN TIME،JIT،عناصر توليد به موقع،پيش نيازهاي يك برنامه JIT،مديريت توليدي JIT،عامل زمان و سرعت در JIT،اندازه گيري كارايي در JIT،انواع سیستمهای تولید، برنامه ريزي سيستم JIT،اهداف سیستماین تحقیق در مورد سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی در 70 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل سیستم تولید به هنگام یا درست به موقع در مدیریت سازمانی،تولید به موقع،تولید به هنگام،JUST IN TIME،JIT،عناصر توليد به موقع،پيش نيازهاي يك برنامه JIT،مديريت توليدي JIT،عامل زمان و سرعت در JIT،اندازه گيري كارايي در JIT،انواع سیستمهای تولید، برنامه ريزي سيستم JIT،اهداف سیستم کنترل کششی در مدیریت،مدیریت زمان، و... می باشد.
دانلود - 5555 تومان

چگونه خودراهیپنوتیزکنیم

دوشنبه 23 بهمن 1396
فوایدخودهیپنوتیز:
ازدیا مقاومت جسمی وفکری،معالجه بی خوابی،تقویت حافظه تمرکزفکر،سرعت یادگیری،موفقیت درامتحانات ویادآوری خاطرات بسیاردور،استفاده از خودهیپنوتیزدردندانپزشکی،بیدارکردن استعدادهای خفته،زایمان بی دردبوسیله خودهیپنوتیز،ترک بسیاری از اعتیادات،ثروتمندشدن ازطریق خودهیپنوتیزو.....
دانلود - 3500 تومان

فیس بوک

یکشنبه 22 بهمن 1396

فیس بوک

 

فیس بوک (Facebook) یک سایت اجتماعی است که توسط سازنده جوان خود مارک زاکربرگ   (Mark Zuckerberg) در چهارم فوریه سال 2004 راه اندازی شد.این سایت هم اکنون از نظر تعداد کاربر عضو و نیز از نظر کارشناسان، در زمینه سایت های اجتماعی، برتر از مای اسپیس و امثال آن و در حقیقت در زمینه کاری خود، سایت شماره 1 جهان محسوب می شود.

فیس‌بوک یک پلتفرم است. فیس بوک زندگی است! از کارهای یک شبکه اجتماعی تا کار روی پروژه‌های اینترنتی و در آن امکان‌پذیر است.
شما در فیس‌بوک دارای یک صفحه شخصی هستید. می‌توانید گروه تاسیس کنید و یا در گروه‌های دیگر عضو شوید. می‌توانید برای خودتان آلبوم عکس بسازید آن هم بدون هیچ محدودیتی!
می‌توانید دوستانتان را انتخاب کنید و به لیست دوستانتان اضافه کنید.
می‌توانید برای یک هنرمند یا یک وبسایت و یا وبلاگ خودتان و شاید هم برای کالایی که تولید می‌کنید صفحه مجزا طراحی کنید تا دیگران و یا بهتر است بگوییم طرفداران (خریداران) هم در آن صفحات ثبت شوند و پیشنهاد و انتقاد و
و بسیاری امور دیگر که کمابیش در سایت‌های دیگر هم دیده می‌شود.

وجه تمایز فیس بوک با دیگر سایت‌ها در اپلیکیشن‌هایی است که شما می‌توانید از آنها استفاده نمایید. یعنی برنامه‌های کوچکی که توسط دیگران ساخته شده و شما می‌توانید آنها را روی صفحه خود نصب کنید و یا آنها را از صفحه خود پاک و یا مدیریت کنید.

هم اکنون فیس بوک تشکیلات اداری مجهزی، شامل 7 ساختمان در پالوآلتو و صدها نفر کارمند دارد و زاکربرگ آن را یک اردوگاه شهری می نامد.برای دانلود کلیک کنید      دانلود